Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Thursday, 28 January 2016

Gorffennol Digidol 2016: Digital Interpretation - Good, Bad, Indifferent


Andrew Lloyd Hughes is a digital tourism expert who has become a familiar face on the conference circuit over the years and specialises in the digital delivery of tourism related content.

At Digital Past 2016, Andrew will be sharing some best practice observed throughout the world from his travels, and will be discussing some of the techniques and channels that are available at low cost to distribute heritage related information to visitors on location. He will outline some recent trends in digital information, discuss the needs of contemporary consumers, and suggest how we can capitalise on a number of opportunities that exist for the curation and distribution of content.

However, this talk will not only focus on the positive, it will also explore the drawbacks of digital, and how these techniques must sit alongside traditional interpretive methods and be part of a carefully devised and well thought out interpretive strategy for it to be successful.

Andrew currently works for the renowned international tourism consultancy TEAM Tourism, and continues to advise the Oman Ministry of Tourism on the digital interpretation of some of their heritage assets, and how it can be put to maximum effect to educate and inform their desired audiences. Some of the key inferences from this interesting and relevant piece of work will undoubtedly be shared during his talk at this year’s Digital Past.
Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!


Rhannu ar:
Twitter   •   Facebook   • Google+   • Linkedin
Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Wednesday, 27 January 2016

Gorffennol Digidol 2016: Strategaethau Marchnata Digidol ar gyfer Twristiaeth Treftadaeth


Gwaith Croeso Cymru yw marchnata cyrchfannau a lleoedd. Busnes wedi’i arwain gan gynnwys yw hyrwyddo a gwerthu lleoedd ac, os meddyliwch am y peth, mae yna wlad gyfan sy’n creu, yn curaduro ac yn rhannu cynnwys gwych am Gymru.

Ond sut mae manteisio i’r eithaf ar yr hyn a all fod yn ecosystem gynnwys rymus iawn i helpu i gyflawni amcanion marchnata penodol?

Mae gan Jon Monroe, Pennaeth Arweinyddiaeth Ddigidol Croeso Cymru, brofiad ac arbenigedd yn deillio o fyd cystadleuol teithio a thwristiaeth, ac o arwain tîm digidol Croeso Cymru. Gan ddefnyddio astudiaethau achos diddorol bydd yn egluro ymagwedd y tîm at farchnata digidol wedi’i arwain gan gynnwys, gan ddangos canlyniadau’r ymdrechion hyn, trafod rhai o’r gwersi ymarferol a ddysgwyd ac amlinellu sut gallai hyn gael ei gymhwyso at safleoedd twristiaeth a thwristiaeth treftadaeth.

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!


Rhannu ar:
Twitter   •   Facebook   • Google+   • Linkedin
Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Tuesday, 26 January 2016

Gorffennol Digidol 2016: Dronau Technoleg Uchel ac Arddangosfeydd Ymgollol – Manteisio ar Dechnolegau Newydd ar gyfer Treftadaeth Ddigidol


Fydd hi ddim yn syndod i chi glywed bod Realiti Rhithwir (VR), Realiti Estynedig (AR) a thechnolegau system ddi-beilot (UxV) megis dronau ar gael ar raddfa ehangach erioed i ddiwydiant, ymchwilwyr a hobïwyr fel ei gilydd. Mae rhai yn credu bod y cynnydd mawr mewn cynhyrchion technoleg uchel fel y rhain yn fygythiad i gymdeithas ar lawer lefel. Fodd bynnag, o safbwynt treftadaeth ddigidol neu rithwir, ac yn y dwylo iawn, maent hwy hefyd yn cynnig posibiliadau cyffrous a mwyfwy fforddiadwy o ran datblygu a darparu profiadau addysgol cyfoethog a rhyngweithiol ar gyfer amrywiaeth eang o ddefnyddwyr terfynol a chynulleidfaoedd.

Yn y cyflwyniad hwn, bydd yr Athro Bob Stone, Cyfarwyddwr y Tîm Technolegau Rhyngwyneb Dynol ym Mhrifysgol Birmingham, yn disgrifio nifer o astudiaethau achos ym maes treftadaeth arforol gan mwyaf a ddatblygwyd yn ystod 2014 a 2015 lle mae technolegau VR, AR a drôn wedi cael eu defnyddio’n effeithiol iawn wrth arolygu ac ail-greu’n ddigidol safleoedd sydd yn aml yn anhygyrch ac wrth gyflwyno’r canlyniadau i ystod eang o gymunedau a phobl o sawl oedran. Mae’r portffolio o astudiaethau achos yn cynnwys safleoedd llongddrylliadau’r SS James Eagan Layne (Whitsand Bay, 1945); Llong Danfor A7 Ei Mawrhydi (Whitsand Bay, 1914); y Maria (Firestone Bay, Plymouth 1774) – lle cafwyd yr achos cyntaf o danforwr yn colli ei fywyd; llongddrylliadau Llyn Hooe yn Plymouth; cynefin is-for cyntaf y DU – y GLAUCUS (1965) – sydd bellach yn sgerbwd rhydlyd ger Breakwater Fort yn Plymouth; a phrosiect llongddrylliad yr Anne (1690), lle cafodd llong hanesyddol ei hatgyfodi’n ddigidol am y tro cyntaf erioed gan ddefnyddio technegau Realiti Estynedig ar fwrdd ‘quadcopter’ a fu’n hedfan dros orffwysfan terfynol y llong ar Draeth Pett Level ger Hastings.
Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!


Rhannu ar:
Twitter   •   Facebook   • Google+   • Linkedin
Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Monday, 25 January 2016

Gorffennol Digidol 2016: Cofrestru yn cau ar y 5 Chwefror!Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn eich gwahodd i fynychu:

Gorffennol Digidol 2016: Technolegau newydd ym meysydd treftadaeth, dehongli ac estyn-allan

10 a 11 Chwefror 2016
Gwesty St George, Llandudno


Cynhadledd ddeuddydd flynyddol wedi’i threfnu gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru sy’n canolbwyntio ar dechnolegau a thechnegau digidol arloesol ar gyfer cipio data, dehongli a lledaenu gwybodaeth am dreftadaeth Cymru, y DU a thu hwnt yw Gorffennol Digidol. Mae’n dwyn ynghyd unigolion o’r sectorau masnachol, cyhoeddus, academaidd a gwirfoddol, ac o’r trydydd sector, a’i nod yw hybu trafodaeth a gwybodaeth am y technolegau digidol sy’n cael eu defnyddio ar hyn o bryd, neu sy’n cael eu datblygu, i gofnodi a deall yr amgylchedd hanesyddol.

Cynigir cyfuniad o gyflwyniadau, sesiynau seminar a gweithdai ac arddangosiadau ymarferol i’r cynadleddwyr mewn awyrgylch cyfeillgar ac anffurfiol a’r nod yw hybu cyfnewid syniadau a hwyluso rhwydweithio. Darperir sesiynau anghynhadledd yn ystod y prynhawn cyntaf, i roi cyfle i gynadleddwyr nad ydynt ar yr amserlen ffurfiol wneud cyflwyniadau ar brosiectau, ymchwil, syniadau neu faterion sy’n cyd-fynd neu ddim yn cyd-fynd â themâu’r digwyddiad eleni. Bydd stondinau Arddangosfa yn rhoi cyfle i arddangos prosiectau neu gynhyrchion ac i siarad â chyrff treftadaeth, cymdeithasau, prifysgolion, datblygwyr cynhyrchion ac adwerthwyr.

Y themâu ar gyfer 2016 fydd ‘Arolygu Digidol: Ymagwedd Gyfannol’ a ‘Twristiaeth Treftadaeth Ddigidol’.

Cynhelir cynhadledd Gorffennol Digidol 2016 yn Llandudno, tref lan môr Fictoraidd a ystyrir yn “Frenhines Trefi Glan Môr Cymru”. Oherwydd ei lleoliad ar arfordir gogledd Cymru, mae’n hawdd cyrraedd Llandudno mewn car neu ar drên ac mae ganddi gysylltiadau da â meysydd awyr Lerpwl a Manceinion. Caiff y gynhadledd ei chynnal yng Ngwesty St George, gwesty arobryn a adeiladwyd yn wreiddiol ym 1854 ond sy’n parhau’n un o westai mwyaf ysblennydd y dref.

I gael gwybodaeth am y siaradwyr a’r rhaglen ewch i: http://gorffennoldigidol2016.blogspot.co.uk
a dilynwch #gorffennoldigidol2016

Cost cofrestru am y ddau ddiwrnod yw £89, gan gynnwys cinio a lluniaeth ar y ddau ddiwrnod. I gofrestru ewch i: https://www.eventbrite.co.uk

Gan fod nifer y lleoedd yn gyfyngedig, fe’ch cynghorir i gofrestru’n gynnar.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu chi i gynhadledd Gorffennol Digidol 2016.
Tîm Gorffennol Digidol


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!


Rhannu ar:
Twitter   •   Facebook   • Google+   • Linkedin
Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Friday, 22 January 2016

Pleidleisiwch dros Draphont Ddŵr Pontcysyllte, sydd wedi’i henwebu fel Safle Treftadaeth y Flwyddyn yng Ngwobrau Countryfile 2015-16 y BBC

Golygfa’n dangos Traphont Ddŵr Pontcysyllte a chwch camlas yn ei chroesi, NPRN: 34410   DI2010_1390.
Mae Traphont Ddŵr Pontcysyllte, canolbwynt mawreddog i un o Safleoedd Treftadaeth Byd UNESCO, ynghyd ag 11 filltir o’i chamlas ac adeiladweithiau cysylltiedig, yn ymgeisydd teilwng ar gyfer Safle Treftadaeth y Flwyddyn yng Ngwobrau Countryfile y BBC eleni. Cafodd ei chynllunio gan William Jessop a Thomas Telford, dau o’r dynion mwyaf nodedig yn hanes peirianneg sifil, ac fe’i hadeiladwyd rhwng 1795 a 1805 ar gost o £47,018 i fynd â Chamlas Llangollen (Ellesmere) dros Afon Dyfrdwy i’r de o Fasn Trefor.

Gan fanteisio ar dechnolegau newydd megis haearn bwrw, roedd Traphont Ddŵr Pontcysyllte yn adeiladwaith enfawr hynod o arloesol, ac athrylith cynllun Jessop a Telford sydd wedi sicrhau ei pharhad a’i lle mewn hanes. Mae deunaw colofn daprog o gerrig yn cario cafn cul o blatiau haearn am bellter o 307m. Dim ond 25mm sydd rhwng y dŵr y tu mewn a’r aer y tu allan i’r platiau metel. Mae pellter o 38.4m o lefel y dŵr yn y gamlas hyd at yr afon islaw. Am 200 mlynedd Pontcysyllte oedd y draphont ddŵr dalaf yn y byd ar gyfer cario cychod. Dim ond yn yr unfed ganrif ar hugain, yng Ngwlad Belg a China, y codwyd rhai uwch ar gyfer lifftiau cychod.

Llun o’r awyr yn dangos rhychwantau canolog syfrdanol Traphont Ddŵr Pontcysyllte, NPRN: 34410   AP_2006_0914.
Dyfarnwyd statws Treftadaeth Byd UNESCO i’r draphont ddŵr yn 2009, gan ei gosod ochr yn ochr â safleoedd eiconig fel y Grand Canyon, y Pyramidiau, Wal Fawr China a Thŵr Llundain. Adroddir ei hanes gan gyn Ysgrifennydd y Comisiwn Brenhinol yn ein cyd-gyhoeddiad diweddar, Pontcysyllte Aqueduct and Canal: World Heritage Site, y gellir ei brynu gan y Comisiwn Brenhinol am £9.99 yn unig (postio a phacio am ddim).

Y dyddiad cau ar gyfer pleidleisio yw 31 Ionawr 2016:
http://www.countryfile.com/awards2015-16

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!


Rhannu ar:
Twitter   •   Facebook   • Google+   • Linkedin
Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Thursday, 21 January 2016

Digital Past 2016: Quantifying the Sublime: A Real-time Dynamic Biometric Approach to the Appreciation of Landscape


From the 1780s to the 1820s, writers and artists codified a particular set of ‘sublime’ emotional responses to the Welsh landscape. Enthused by sublime art and poetry and guided by accounts of travels through vertiginous scenery, Romantic-era tourists made their way to spots that – it was promised – would “please while they astonish the beholder” (J. Evans, Letters Written During a Tour of South Wales During the Year 1803 (1804).

Richard Marggraf Turley, Professor of Engagement with the Public Imagination at Aberystwyth university, will discuss a proposed research project which will use biometric equipment to measure modern visitors’ responses to spatial aspects of culture at such sites. Richard will discuss how such techniques might:
  1. Test Romantic claims of heightened emotional responses in ‘sublime’ sites in Wales.
  2.  Assess how biometric information can enrich visitor experience at these heritage tourism sites – and draw more people to them.
  3.  Use the results of 1) and 2) to inform strategies of heritage management and marketing.
  4. Assess whether increased knowledge about a site’s historical, cultural and geographical context leads to different emotional responses.
  5. Use biometrical information generated in the project to create a quantified guide to eight key Romantic sites – The Quantified Life Guide to Wales.

Quantifying the Sublime brings together Romantic scholarship, geography, mapping, visualisation and computer science, developing a composite methodology that draws from innovations and leading-edge research in these areas.


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!


Rhannu ar:
Twitter   •   Facebook   • Google+   • Linkedin
Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

LinkWithin