Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Tuesday, 29 September 2015

Cyfarfod Busnes Agored y Comisiynwyr, 22 Hydref, 2015

Bydd y Comisiynwyr a benodwyd gan y Goron i oruchwylio gwaith Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn cynnal cyfarfod cyhoeddus ar Ddydd Iau, 22 Hydref, 2015 yn swyddfa’r Comisiwn Brenhinol yn Aberystwyth rhwng 4.30pm a 7pm. Mae’r cyfarfod yn rhan bwysig o ymrwymiad y Comisiwn Brenhinol i atebolrwydd cyhoeddus a thryloywder, ac mae croeso i unrhyw un sydd â diddordeb ddod i’r cyfarfod a gweld y Comisiwn ar waith.

Bydd Dr Eurwyn Wiliam yn cadeirio’r cyfarfod a bydd yr Ysgrifennydd, Christopher Catling, yn rhoi cyflwyniad byr ar waith y Comisiwn yn y dyfodol. Bydd lluniaeth ysgafn ar gael ar ôl y cyfarfod, a chyfle bryd hynny i siarad yn anffurfiol â’r Cadeirydd, yr Ysgrifennydd a’r Comisiynwyr.

Nid yw’n costio dim i fynychu’r cyfarfod ond mae nifer cyfyngedig o leoedd ar gael a’r cyntaf i’r felin gaiff falu. Cynhelir y cyfarfod yn Saesneg. Bydd cyfieithu ar y pryd i’r Gymraeg yn cael ei ddarparu os rhoddwch wybod i ni wrth drefnu’ch lle yr hoffech fanteisio ar y gwasanaeth hwn.

Cysylltwch â Nicola Roberts – nicola.roberts@cbhc.gov.uk; ffôn: 01970 621248 – i gadw lle neu i ofyn am fwy o wybodaeth.


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!


Rhannu ar:
Twitter   •   Facebook   • Google+   • Linkedin


Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Tuesday, 22 September 2015

CBHC Arddangosfa yn y Cyntedd: Capeli

Mae gennym arddangosfa newydd sbon yn y cyntedd felly roeddem yn meddwl y byddai’n syniad da ei rhannu â’r rheiny nad ydynt yn gallu dod i’n gweld ni.


Y capel Cymreig yw un o’r mathau mwyaf nodedig ac eiconig o adeilad yng Nghymru, a chyfeirir at yr adeiladau hyn yn aml fel ‘Pensaernïaeth Cymru’. Mae capeli’n rhan amlwg o’n tirweddau trefol a gwledig. Os ewch i rywle yng Nghymru byddwch yn gweld yr addoldai hyn, rhai ohonynt yn fawreddog iawn, yng nghalon pob cymuned. Mae’r Comisiwn Brenhinol wedi bod yn arwain yr ymgyrch i gydnabod eu pwysigrwydd diwylliannol, cymdeithasol a phensaernïol ar adeg pan ydynt dan fygythiad cynyddol, a llawer yn cael eu cau a’u dymchwel. Gan weithio gyda gwirfoddolwyr o Capel, cymdeithasau ffotograffig ac unigolion sydd â diddordeb yn y maes, rydym wedi cynnal prosiect cenedlaethol i gofnodi, arolygu a chasglu gwybodaeth amdanynt cyn iddynt ddiflannu. Rydym yn ddiolchgar iawn i’r gwirfoddolwyr lleol hyn am eu cymorth amhrisiadwy a’r holl wybodaeth a lluniau maent hwy wedi’u cyfrannu.

Fel rhan o’r gwaith hwn, buom yn gweithio gydag Addoldai Cymru drwy gydol y flwyddyn ddiwethaf. Elusen yw Addoldai Cymru (Welsh Religious Buildings Trust) a sefydlwyd i gymryd i’w meddiant ddetholiad o gapeli gwag sydd o bwys hanesyddol a/neu bensaernïol i Anghydffurfiaeth yng Nghymru. Rydym wedi cydweithio i greu gwefan y gall pobl ei defnyddio i gyrchu’r wybodaeth hon ac i rannu lluniau ac atgofion o’u capeli hwy eu hunain.

Rydym wedi cynnal dyddiau cymunedol mewn pedwar o gapeli’r Ymddiriedolaeth ac wedi casglu gwybodaeth gan bobl yr oedd y capel yn rhan annatod o’u bywydau.

© Betsan Haf Evans: CelfCalon

Yn yr arddangosfa, gallwch wrando ar recordiad sain arbennig, a gyfrannwyd yn un o’r digwyddiadau hyn, o Elizabeth James yn siarad (ac yn canu) â’i hŵyr am Ddiwygiad 1904-05. Cafodd ei recordio ym 1984 pan oedd hi’n 100 oed ac mae’n disgrifio ei phrofiadau fel athrawes ifanc ym Maesteg pan ddaeth Evan Roberts i bregethu. Mae’n bosibl y bydd diwygiad newydd yn dechrau yma ymhlith y staff, sydd wedi dechrau mwmian yr emynau!

Gwrandewch yma: http://www.casgliadywerin.cymru/items/400526

Oherwydd y cyfoeth o ddeunydd sydd ar gael yn archif Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru am gapeli o bob enwad ac o bob rhan o Gymru, roedd yn anodd dewis capeli i’w cynnwys yn yr arddangosfa, yn enwedig gan nad oes gennym ond un cwpwrdd bach. Yn y diwedd, penderfynwyd canolbwyntio ar du mewn y capeli a thynnu sylw at y manylion addurnol a’r gosodion a ffitiadau sy’n adrodd eu stori eu hun am, er enghraifft, bwysigrwydd y pulpud a’r Sedd Fawr, sut y cafwyd ateb i’r broblem o greu mwy o le eistedd drwy godi balconïau, a sut y câi capeli eu gwresogi a’u goleuo.


Yn ein llyfrgell mae gennym Feibl o 1874 yn ogystal â nifer o lyfrau allweddol ar gapeli Cymreig a’u pwysigrwydd i Gymru.

Yn olaf, mae gennym ddau fodel wrth raddfa, wedi’u saernïo’n grefftus gan aelodau ein staff ar gyfer yr arddangosfa.

Os yw hyn wedi’ch sbarduno i ddarganfod mwy, neu os oes gennych ddeunydd am eich capel yr hoffech ei lwytho i fyny, ewch i’r wefan: http://www.addoldaicymru.org/
Gan Helen Rowe


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!


Rhannu ar:
Twitter   •   Facebook   • Google+   • Linkedin
Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Thursday, 17 September 2015

Conflict Archaeology in Wales and the Wider World - 20 Tachwedd, 2015

Sefydliad Siartredig yr Archaeolegwyr a WelCAAP
Panel Ymgynghorol Archaeoleg Wrthdaro Cymru

Llyfrgell Genedlaethol Cymru (Siambr y Cyngor)
20 Tachwedd, 2015


Cost i gynadleddwyr: £15.00 (gan gynnwys te a choffi).
Gellir archebu cinio am: £8 wrth drefnu’ch lle neu dewch â’ch cinio eich hun.

Mae Panel Archaeoleg Wrthdaro Cymru (WelCAAP) wrthi’n trefnu seminar undydd mewn partneriaeth â CIfA Cymru / Grŵp Cymru i gyflwyno cysyniadau, themâu a phrosiectau cyfredol yn ymwneud ag archaeoleg wrthdaro yng Nghymru a’r byd ehangach.

Mae WelCAAP yn deillio o Weithgor Safleoedd Milwrol yr 20fed Ganrif Cadw ac mae’r panel yn cynnwys cynrychiolwyr o Cadw, y Comisiwn Brenhinol, pedair Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru, Historic England, y Sefydliad Isadeiledd Amddiffyn ac asiantaethau a chyrff cenedlaethol eraill. Ei nod yw tynnu sylw at archaeoleg wrthdaro ddiweddar yng Nghymru a’r effeithiau ar gymunedau a thirweddau, yn ogystal â lledaenu’r arfer gorau mewn perthynas ag adnabod, ymchwilio, amddiffyn, diogelu, dehongli a chyflwyno safleoedd gwrthdaro o’r ddeunawfed ganrif, y bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif ar draws yr amgylchedd hanesyddol yng Nghymru.

Bydd y seminar undydd hwn yn cyflwyno’r cynadleddwyr i themâu ymchwil, prosiectau a materion rheoli cyfredol yn y DU ac y tu hwnt, ac fe fydd papurau ar amrywiaeth o bynciau gan gynnwys archaeoleg filwrol, themâu Rhyfel Byd Cyntaf, y Ffrynt Cartref yng Nghymru, archaeoleg awyrennau ac archaeoleg gymunedol. Croesewir cynigion ar gyfer arddangosfeydd.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â:
Toby Driver, toby.driver@cbhc.gov.uk +44 (0) 01970 621207 neu 
John Latham jernstlatham@gmail.com +44 (0) 7774 877834.


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!


Rhannu ar:
Twitter   •   Facebook   • Google+   • Linkedin


Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Twitter Hashtag: #RCAHMWales


Share this post:

Wednesday, 16 September 2015

Swydd Wag - Cynorthwyydd Gweithredol (Uned Busnes Corfforaethol)

Lleoliad: Aberystwyth

Amrediad Cyflog £22,400 to £25,750pa
37 awr yr wythnos – penodiad parhaol
(Bydd y penodiad ar neu’n agos at y cyflog lleiaf ar gyfer y band cyflog)

PWRPAS Y SWYDD AC ARWYDDOCÂD Y RÔL:
Bydd y Cynorthwyydd Gweithredol yn adrodd yn uniongyrchol i’r Ysgrifennydd sy’n Brif Swyddog Gweithredol y Comisiwn ac yn rhan o dîm sy’n ffurfio’r Uned Busnes Corfforaethol.

Bydd y Cynorthwyydd Gweithredol yn helpu’r Ysgrifennydd i sicrhau bod y Comisiwn yn cydymffurfio â’i ymrwymiadau llywodraethu ac adrodd mewn modd prydlon ac yn unol â’r arfer gorau a nodwyd gan Lywodraeth Cymru, a bod record dda’r Comisiwn yn y maes gweithgarwch hwn yn cael ei chynnal.

Gellir cael ffurflen gais a manylion pellach gan:-
Mrs S. J. Billingsley
RCAHMW
Plas Crug
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1NJ

E-bost: sue.billingsley@cbhc.gov.uk
Ffôn: 01970 621230
Ffacs: 01970 621246

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 11 Hydref 2015.
Mae’r Comisiwn Brenhinol yn gyflogwr cyfle cyfartal.

Manylion llawn: http://bit.ly/1KfCLJ4


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Friday, 11 September 2015

Diwrnod Agored Treftadaeth Caergybi, 19 Medi 10am–4.30pm

Bydd y Comisiwn Brenhinol yn ymuno â staff Menter Treftadaeth Tref Caergybi i ddathlu gorffennol pensaernïol Caergybi. Bydd y digwyddiad yn canolbwyntio ar y gaer Rufeinig ac Eglwys Cybi Sant, a bydd bywyd milwrol a sifil y Rhufeinwyr yn cael ei ail-greu. Am 11am a 2pm fe fydd Richard Suggett, hanesydd pensaernïol y Comisiwn Brenhinol, yn arwain taith dywys i weld Eglwys Cybi Sant a’r cyffiniau. Bydd pob taith yn para am ryw awr a hanner ac yn dechrau o ystafell de Canolfan Ucheldre, Millbank, Caergybi, Ynys Môn, LL65 1TE.


Fe’ch cynghorir i gysylltu â’r Comisiwn i drefnu eich lle ymlaen llaw.
I drefnu’ch lle, cysylltwch â: nicola.roberts@cbhc.gov.uk 01970 621248

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Tuesday, 1 September 2015

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Awst 2015

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC) http://www.cbhc.gov.uk/HI/CYM/Ein+Gwasanaethau/Rhoi+Cofnodion/Derbyniadau+Diweddar/. Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgell ac erthyglau o gylchgronau yn ein hystafell ddarllen gyhoeddus. Gellir gweld y deunydd archifol ar Coflein hefyd ynwww.coflein.gov.uk

Rydym ar agor i’r cyhoedd ar yr adegau canlynol:
Dydd Llun – Dydd Gwener 09.30 – 16.00, Dydd Mercher 10.30 – 16.30.
Fe’ch cynghorir i wneud apwyntiad.


Awst 2015


Archif

Dr Michael Harrison Collection

A collection of Industrial Archaeology photographs, comprising digital and hard-copy slides and photos of sites in the United Kingdom and beyond, accompanied by associated indices produced and/or compiled by Dr Michael Harrison. Date range: 1980-2011: C608834

The photographs are arranged under the following categories:
 • Agriculture & Estates 
 • Aviation 
 • Black Country Museum 
 • Brewing 
 • Brick & Tiles 
 • Bridges 
 • Buses 
 • Canals & Waterways 
 • Cars & Motorcycles 
 • Cement 
 • Ceramics & Pottery 
 • Chemical & Petrochemicals 
 • Clay 
 • Coal 
 • Copper 
 • Craft 
 • Cranes, Earthmovers etc. 
 • Daily Living 
 • Dams & Reservoirs 
 • Docks 
 • Domestic 
 • Electricity 
 • Factories & Engineering 
 • Ffestiniog Railway 
 • Food 
 • Gas 
 • Gold 
 • Health 
 • Housing & Buildings 
 • Iron & Steel 
 • Lead 
 • Leather 
 • Lime 
 • Lorries & Vans 
 • Machine Tools & Machines 
 • Metals 
 • Military 
 • Paper & Paper Projects 
 • Printing 
 • Railways – Building & Engineering 
 • Railways – Locomotives 
 • Railways – Carriages & Wagons 
 • Rheidol Railway 
 • Roads 
 • Sand & Gravel 
 • Severn Valley Railway 
 • Sewage & Drainage 
 • Ships & Boats 
 • Shops 
 • Silver 
 • Slate 
 • Social & Cultural 
 • Stationary Engines 
 • Steam & IC Rollers 
 • Steam Traction Engines 
 • Steam Wagons 
 • Stone 
 • Talyllyn Railway 
 • Textiles 
 • Timber and Woodwork 
 • Tin 
 • Tractors 
 • Trams 
 • Watermills & Pumps 
 • Waterwheels & Water Pumps 
 • Waterworks 
 • Welshpool Railway 
 • Windmills & Windpumps 

RCAHMW Digital Survey
Still taken from the animation of the Denbigh Town Hall model highlighting the phasing – Phase II, from an RCAHMW digital survey carried out by Susan Fielding, 04/08/2005 to 21/09/2005, as part of the Denbigh Town Heritage Initiative: C608743


Still taken from the animation of the Denbigh Town Hall model – phase II, refDCH45, C608743
NMR Site Files
 • Measured drawings comprising, plan, elevation, section and detail, carried out by Geoff Ward, Aril 1990: C608824 
 • Black and white photo survey of Pen-pont-pren produced by Geoff Ward, April 1990: C608825 
 • Photo survey showing the Valley Road Overbridge, near Pont Nant Lawrog, Clydach, on the Swansea Canal: C609176 
 • 8 small b/w photos showing the unerside of arch of bridge 'tunnel' below 'mond' lock, Valley Road Overbridge, near Pont Nant Lawrog, Clydach, on the Swansea Canal. Negatives held: C609181 
 • 12 b/w photos of Clydach Upper Forge and dam. Some of the prints have been grouped to make a composite image. Negatives held: C609173 
 • 5 b/w photos of Clydach Upper Feeder Weir and Forge Fach Falls. Negatives held: C609174 
 • One colour photo showing Cwm, Cwm Peris, taken by Geoff Ward, 2002: C608742 
 • Photo survey showing the Clydach Bridge, Lock No. 6, on the Swansea Canal: C602757 
 • Photo survey showing the Valley Road Overbridge, near Pont Nant Lawrog, Clydach, on the Swansea Canal: C609176 
 • One b/w print showing elevation from east of Railway viaduct across the Swansea Canal at Mount Pleasant: C609182 
 • Image of Landore Viaduct taken by RCAHMW, 1981: C609216 

National Trust Archaeological Survey
 • Bryn Eithin, Ysbyty Estate (SH85SW) - undated report on Landscape and Land Use Survey for the above National Trust Farm and 164 acres of land attached: C609184 
 • Ty'n y Coed Isaf Farmstead, (SH85SW) - Landscape Survey by Sheila Jones and Garry Somers for the National Trust, February 1993: C609185 
 • Pant-y-Maen (SH85SW), Landscape Survey by Sheila Jones and Garry Somers for the National Trust, March 1993: C609187 
 • Yr Ysgwyfraith Estate, Landscape Survey by Sheila Jones and Garry Somers for the National Trust, March 1993: C609188 
 • Dolwen, (SN4661) the Llanerchaeron Estate, Vernacular Building Report by Nicky Evans (site archaeologist) and Martin Davies (building supervisor), April 1999, for the National Trust: C609190 
 • Alltwen, The Llanerchaeron Estate, Vernacular Building Report by Nicky Evans (site archaeologist) and Martin Davies (building supervisor), April 1999, for the National Trust: C609191 
 • Wig-wen-Fach, The Llanerchaeron Estate, Vernacular Building Report by Nicky Evans (site archaeologist) and Martin Davies (building supervisor), May 1999, for the National Trust: C609192 
 • Report entitled 'The Archaeology and Landscape History of Ceredigion, considering the Aeron Valley in general and the Llanerchaeron Estate in particular' by Nicky Evans (site archaeologist), June 1998, for the National Trust: C609193 
 • The Llanerchaeron Estate Building Survey, Volume II - The Service Courtyard and ancillary buildings, report by Nicky Evans (site archaeologist), 1999, for the National Trust: C609196 
 • The Llanerchaeron Estate Building Survey, Volume III - The Home Farm Buildings and additional buildings in and around the estate, report by Nicky Evans (site archaeologist), 1999, for the National Trust: C609198 

Investigators' Digital Photography
 • Digital photograph of St Non’s church, Maenclochog: C609171 
 • Digital photographs of the Borough Pharmacy, Monmouth: C608673 

Borough Pharmacy, Monmouth, ref: DS2015_175_002, C608673

RCAHMW Digital Survey Collection
Archive relating to a revision of an RCAHMW digital survey of Mynydd Rhiw Landscape: C608735

C.H. Houlder Collection
Nine CBA County Petrology Key Maps, collated by Christopher Houlder between 1950-1985: C609097

Welsh Slate Publication Collection
Set of images loaned for use in the RCAHMW volume Welsh Slate: C609189
Electronic versions of RCAHMW volumes Welsh Slate and Llechi Cymru: C609194

Vernon D. Emmanuel Collection

Additional digital photographs of the following sites:
 • Stanley’s Pit, Pembrey: C608952
 • Ffladau colliery, Pontycymmer: C608955
 • Gomers level, Tredegar: C608956
 • Pembrey: C608971
 • Merthyr Vale colliery: C609202
 • Tirpentwys colliery: C609211
 • New Lodge level, Burry Port: C609204
 • Glamorgan Colliery, Llwynypia: C608973
 • Newport and Abercarn colliery, Abercarn: C608974
 • Morfa Colliery, Taibach: C608980
 • Nantgwyn Naval Colliery: C608984
 • Porthdafen Colliery: C608986
 • Penlan Colliery, Killan: C608987
 • Brynlliw Colliery: C608988
 • Pochin Colliery: C608989
 • Rose Heyworth colliery and baths: C608990
 • Rockwood colliery, Taffs Well: C608975
 • Prince of Wales colliery, Abercarn: C608993
 • Sylen colliery: C609003
 • Graigside Taffs Well colliery old level: C609014
 • Great Mountain Colliery, Tumble: C608954

Digital photograph showing Stan Williams and Fred Roberts with wagon at Great Mountain colliery, Tumble, taken 1953, ref: VDE_04_02_215, C608954

 • Capel y Babell chapel, Ynys-Ddu: C609019
 • Berea chapel, Blaina: C609020
 • Bethany chapel, Burry Port: C609022
 • Pontfaen chapel, Brynbont: C609023
 • Hebron Baptist chapel, Saundersfoot: C609025
 • Saron chapel, Gendros: C609026
 • Tabor chapel, Llansaint: C609028
 • Fronwen chapel, Llanarth: C609030
 • Zoar chapel, Castell-y-bwlch, Henllys: C609033
 • Bethania chapel, Troedrhiwgwair: C609038
 • Capel Erbach ruins, Porthyrhyd: C609039
 • Elizabeth Row, Abersychan: C609199
 • Llantarnam Junction and signal box: C609200
 • Estate workers at Llanover Court: C609201
 • North Dock, Llanelli: C609205
 • Burry Port and Gwendraeth railway: C609206
 • Weavers Flour Mill, Victoria Wharf, Swansea: C609209
 • Unlocated mill at Abersychan: C609210
 • Housing at Troedrhiwfuwch: C609212
 • Whitford Point lighthouse: C609214

Archaeological Reports/Evaluations (non Trust)
Castle Earthwork SAM BR179 Completion Report prepared by AQB Historic Landscapes and deposited with NMRW as a condition of scheduled monument consent, 2015: C609096


Llyfrau

Nuclear Power, November 1959, Volume 4, No. 43. Rowse Muir Publications, London. Special feature on Trawsfynydd Nuclear Power Station.

Cameron, H. and Lucas, J., 1969, Tripontium : first interim report on excavations by the Rugby Archaeological Society at Cave's Inn, near Rugby, grid reference SP 57, 535795, Transactions of the Birmingham Archaeological Society, Birmingham.

Church in Wales. Diocese of Llandaff, 1960, The Llandaff diocesan handbook, R. H. Johns Ltd, Newport.

Evans, Gareth and Hughes, Arnold (eds), 2014, Hanes Rhuthun: The History of Ruthin, Cymdeithas Hanes Ruthun, Ruthin.

Freke, D. J., 1984, Peel Castle Excavations : interim reports. 2nd interim report, St. Patrick's Isle Archaeological Trust, I.O.M.

Gaunt, David Martin, 1952, M. Fabii Quintiliani Institutio oratoria. Selections from the Latin text with digests of the intervening material, William Heinemann, London.

Gould, Jim, 1964, Letocetum, the name of the Roman settlement at Wall, Staffs., Transactions of the Lichfield and South Staffordshire Archaeological and Historical Society, Lichfield.

Gould, J., 1965, Excavations in advance of road construction at Shenstone and Wall (Staffordshire), Transactions of the Lichfield and South Staffordshire Archaeological and Historical Society, Lichfield.

Knight, H. H., 2015, Specimens of inlaid tiles, heraldic and geometrical from Neath Abbey, Glamorganshire (Facsimile), Gwasg Gomer.

Morgan, G. Lynn, 2014, A social topography of the commote of Caerwedros in Ceredigion within its regional context during the sixteenth century, BAR British series, 601, Archaeopress, Oxford.

Museumdirektor, 1980, Westfälisches Freilichtmuseum Technischer Kulturdenkmale Hagen : Landesmuseum für Technik- und Handwerksgeschichte Hagen, Beleke, Essen.

Musson, Chris, 1984, Archaeology in Trust: Clwyd and Powys: The Clwyd-Powys Archaeological Trust: an Introduction, Clwyd-Powys Archaeological Trust, Welshpool.

Padfield, Tim, 2015, Copyright for archivists and records managers, Facet Publishing, London.

Pevsner, Nikolaus and Sambrook, John, 2010, Pevsner's architectural glossary, Yale University Press, London.

RCAHMW, 1959, Ancient Monuments of Central Caernarvonshire: Twelfth Interim Report, H.M.S.O.

RCAHMW, 1963 Ancient Monuments of West Caernarvonshire: Thirteenth Interim Report, H.M.S.O.

RCAHMW, 1976, Pre-Norman ancient monuments of Glamorgan: Fourteenth Interim Report, H.M.S.O.

RCAHMW, 1982, Medieval non-defensive secular monuments of Glamorgan: Sixteenth Interim Report, H.M.S.O.

Wakelin, Peter, 2006, Blaenavon Ironworks: and World Heritage Landscape, Cadw, Cardiff.

Williams, David H., 2014, The Tudor Cistercians, Gracewing, Leominster.


Cyfnodolion

Antiquity vol. 89 no. 346 (August 2015)

British Archaeology no. 144 (Sept-Oct 2015)

BSI Update Standards (August 2015)

Chartered Institute for Archaeologists Yearbook and Directory no. 15 (2015) [current issue kept in Library, A6.3 IFA]

Clwyd-Powys Archaeological Trust Newsletter (Autumn 2014 and Spring 2015)

Current Archaeology no. 306 (Sept. 2015)

Industrial Archaeology Review vol. 37 no. 1 (May 2015)

Industrial Archaeology News nos. 172 and 173 (Spring and Summer 2015)

Pembrokeshire Life (August 2015)

Pen Cambria no. 29 (Summer 2015)

Planet no. 219 (Autumn 2015)

Railway and Canal Historical Society Bulletin no. 457 (Sept/Oct 2015)

Sheetlines no. 103 (August 2015)


Cylchgronau Gwasanaeth Ymwybyddiaeth Gyfredol

British Archaeology no. 144, p. 11: note on the Historic Environment (Wales) bill

Current Archaeology no. 306, p. 21: ‘Welsh Slate: Chiselling through time’ by Christopher Catling

Pen Cambria no. 29, p. 38: Review of Welsh Slate; p. 39: ‘Roman life in Abermagwr: Villa finds go on display in Ceredigion Museum’


Cysylltwch â ni
Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:
Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Adeilad y Goron,
Plas Crug
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 1NJ

Ffôn: +44 (0)1970 621200
Ffacs: +44 (0)1970 627701
E-bost: chc.wales@cbhc.gov.uk
Gwefan: www.cbhc.gov.uk
Blog: www.newyddiontreftadaethcymru.blogspot.co.uk


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!


Rhannu ar:
Twitter   •   Facebook   • Google+   • Linkedin


Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

LinkWithin