Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Thursday, 28 April 2016

Prosiect Cofebion Rhyfel Powys: Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Ddi-dâl 2016

Mae 2590 o gofebion rhyfel wedi’u cofnodi yng Nghymru, yn amrywio o gofgolofnau ar eu traed eu hun a champweithiau cerfluniol i lechi syml mewn capeli, eglwysi, ysgolion, swyddfeydd post a banciau. Gyda’i gilydd, y rhain yw’r grŵp mwyaf o lawer o gofebion cyhoeddus yng Nghymru, a cheir enghreifftiau ym mron pob cymuned. Er bod enghreifftiau o ryfeloedd cynharach, yn enwedig Rhyfel De Affrica (1899-1902), gosodwyd y mwyafrif o’r cofebion yn y 1920au a thalwyd amdanynt drwy gyfraniadau gan bobl leol fel rheol. Mae’r ComisiwnBrenhinol wedi tynnu lluniau o gyfran dda o’r rhain ar gyfer Coflein, ein cronfa ddata ar-lein ac ar gyfer llawlyfr “Gofalu am Gofebion Rhyfel yng Nghymru” 2014.

Mae Cyngor Sir Powys wedi derbyn arian gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Cadw (Llywodraeth Cymru) ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar gyfer Prosiect Cofebion Rhyfel Powys 2014-2018: Arwydd o Barch. Pwrpas y prosiect hwn yw coffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf ac fel rhan o’r prosiect mae cystadleuaeth ffotograffiaeth yn cael ei chynnal i gofnodi’r cofebion rhyfel. Fel yr eglura Nathan Davies, Swyddog Prosiect Cofebion Rhyfel Powys, “Rydym yn gwybod am tua 300 o gofebion rhyfel ym Mhowys, yn amrywio o groesau cerrig i ffenestri lliw, o blaciau i gerfluniau. Ond mae’n debygol fod yna lawer mwy na hyn. Un o nodau’r prosiect yw canfod, cofnodi a chatalogio’r holl gofebion Rhyfel Byd Cyntaf yn y sir. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dod o hyd i gofeb ryfel, cymryd ffotograff ohoni, llenwi'r ffurflen gais a’i e-bostio atom. Dyna'r cyfan! Byddwch yn coffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf ac yn cael cyfle i ennill cyfran o'r wobr ariannol o £200.”

Cystadleuaeth ddi-dâl yw hon, ac mae dau gategori o gystadleuwyr: pobl ifanc ac oedolion. Y dyddiad cau ar gyfer y gystadleuaeth yw Dydd Gwener, 10 Mehefin, 2016. I gael mwy o wybodaeth, ewch i dudalen y prosiect ar y wefan www.growinpowys.co.uk/2091/competitions neu cysylltwch â Nathan Davies:

E-bost: warmemorials@powys.gov.uk
Ffôn: 01597 827 597
Gwefan: www.growinpowys.co.uk
Cyngor Sir Powys, Y Gwalia, Ffordd Ithon, Llandrindod, Powys. LD1 6AA

Y beirniaid yw Iain Wright, cyn ffotograffydd y Comisiwn Brenhinol, a chynrychiolwyr o’r Eglwys yng Nghymru a’r Lleng Brydeinig Frenhinol.

Cofeb ryfel Llanfair ym Muallt NPRN: 419416, DS2013_438_003
Cafodd y gofeb hon ei chodi ar safle amlwg yn y fynedfa i’r Groe, ac mae’n ymgorffori ffigurau sy’n cynrychioli’r fyddin, y llynges, y llu awyr a’r llynges fasnachol.

Cofeb ryfel sir Drefaldwyn NPRN: 32916, DS2013_514_002
Mae gan Gofeb Ryfel y Sir, ar gopa Town Hill, Trefaldwyn, le amlwg yn y dirwedd a gellir ei gweld o filltiroedd i ffwrdd.

Tŵr cloc cofeb ryfel Rhaeadr NPRN: 32982, DS2013_440_003
Mae’r eiconograffi gwladgarol ar Dŵr Cloc Cofeb Ryfel Rhaeadr yn dangos draig y Cymry yn trechu eryr ymerodrol yr Almaen.

Gwn Twyn-y-garth NPRN: 437, DS2013_515_001
Mae un o gofebion rhyfel mwyaf atgofus Cymru i’w gweld ar fryn Twyn-y-garth. Howitser Almaenig o’r Rhyfel Byd Cyntaf ydyw, sef ‘leichte Feldhaubitzer105 mm’. Cafodd y gwn ei lwyr adfer yn 2001 i goffáu’r mileniwm.


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!


Rhannu ar:
Twitter   •   Facebook   • Google+   • Linkedin
Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Wednesday, 27 April 2016

The Archaeology of the Skerries (Ynysoedd y Moelrhoniaid), north Wales

On 19 April, Royal Commission Investigator Dr Toby Driver accompanied an RSPB monitoring visit out to the Skerries, a small group of rocky islets off north-west Anglesey. Archaeological aerial reconnaissance had identified unrecorded earthworks surviving on the southern side of the islet. The trip was also a long overdue chance to examine the wider archaeology and built heritage of this remote islet which has seen few archaeological visitors since Douglas Hague’s trips in the early 1980s, culminating in his 1994 Royal Commission book ‘Lighthouses of Wales’.

The Skerries is dominated by its fine lighthouse, built on an outcrop at the highest point. A light was first established here after 1716, built by William Trench as a personal venture. After several different phases of work the lighthouse achieved its present appearance under Trinity House and consultant engineer James Walker, who rebuilt it in 1851. The light towers 36m above high water, and the residential block presently accommodates RSPB staff during the nesting season among a noisy colony of Artic Terns. Luckily the lighthouse was open for maintenance by Trinity House staff during the visit, allowing new photography of its interior and lantern room.

The group of buildings around the lighthouse includes the oldest separate keepers’ dwelling in the British Isles, an early eighteenth-century crow-stepped gabled cottage, and a tiny stone well-head building, both now listed. Both buildings were recorded with 360 degree photography, allowing for future 3D modelling using digital photogrammetry.

During the brief two-hour visit there was time to reconnoitre the wider islet. From the lighthouse, this is reached via a tiny cobbled footbridge across a deep chasm. Further on are the ruins of the ‘Buoy-keepers’ cottage’, a small stone shelter recorded by Hague in 1971. This sits at one end of a larger earthwork building platform identified from aerial photographs. This larger platform may be far earlier than the stone ruin, and could perhaps date to the Middle Ages when the Skerries belonged to the monks of Bangor as one of their principal fisheries. Alongside the platform stands a small stone mooring post above the beach. The vegetation across the main part of the islet is a perforated grass sward covered in rabbit holes, re-used by nesting Puffins in the spring and summer months. Other features noted during the visit included stone navigational beacons, and channels cut between freshwater pools presumably to conserve scarce drinking water in times past.

The Skerries Lighthouse seen from the boat as one approaches the landing stage. The roof of the gabled keepers’ cottage can be seen below.

The tiny gabled lighthouse keepers’ cottage, the oldest separate dwelling of its type in the British Isles.

The attractive footbridge over the chasm which separates the lighthouse from the main part of the islet.

Remains of the ‘Buoy-keepers’ cottage’, a small ruin recorded by Douglas Hague in 1971. It lies at one end of an earlier earthwork platform. Scale 1m.

Looking back towards the lighthouse from the pair of navigational markers built on Toucan rock, named on early Ordnance Survey County Series mapping. Scale 1m.


Gan Toby Driver: Aerial Investigator


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!


Rhannu ar:
Twitter   •   Facebook   • Google+   • Linkedin
Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Wednesday, 13 April 2016

Y Daith Gerdded Fawr Gymreig – Comin Gelligaer: Trysordy Archaeolegol 14 Mai, 11am–3pm

Comin Gelligaer yw un o’r tirweddau archaeolegol mwyaf hynod yng Nghymru a rhoddir sylw iddo yn Archaeoleg Ucheldir Gwent/Archaeology of the Gwent Uplands gan Frank Olding, cyfrol ddwyieithog o eiddo’r Comisiwn Brenhinol a gyhoeddir eleni. Ar Ddydd Sadwrn, 14 Mai, bydd David Leighton, uwch archaeolegydd y Comisiwn, yn arwain taith dywys addysgiadol a diddorol drwy’r rhostir llwm ond prydferth hwn. Fel rhan o Daith Gerdded Fawr Gymreig Ramblers Cymru, a gynhelir bob blwyddyn drwy gydol mis Mai, bydd cerddwyr yn gallu mynd ar daith bum milltir o hyd i weld safleoedd sy’n dyddio o’r cyfnod cynhanesyddol hyd at yr Oesoedd Canol. Taith gerdded weddol hawdd yw hon a dylai gymryd tua phedair awr i’w chwblhau, gan gynnwys seibiant ar gyfer cinio. Mae’r comin yn ficrocosm o archaeoleg cymoedd de Cymru cyn y Chwyldro Diwydiannol.

Ar hyd y ffordd, un o’r safleoedd mwyaf diddorol a welwch fydd y Garreg Arysgrifedig Gristnogol Gynnar ar Gefn Gelligaer sy’n fwy na 2.5m o hyd. Ar un adeg yr oedd arysgrif ger gwaelod wyneb gogleddol y garreg a oedd yn darllen NEFROIHI - “carreg Nía-Froích” - a oedd, o bosibl, yn coffáu rhyfelwr o Wyddel, ac sy’n dyddio’n ôl i ddiwedd y chweched neu ddechrau’r seithfed ganrif. Y cyntaf i wneud cofnod o’r garreg hon oedd Edward Lhuyd ym 1693, ond ni ellir gweld yr arysgrif bellach. Byddwn wedyn yn symud ymlaen i weld yr anheddiad canoloesol a elwir yn Ddinas Noddfa. Cafodd y safle hwn ei gloddio yn y 1930au dan oruchwyliaeth y Foneddiges Aileen Fox. Byddwn hefyd yn ymweld â nifer o garneddau cylchog o’r Oes Efydd, gan gynnwys carnedd gylchog ysblennydd Carn y Bugail sy’n mesur 19.5m (o’r dwyrain i’r gorllewin) wrth 15.8m. Mae wedi’i gosod o fewn ymylfaen o slabiau enfawr sy’n gogwyddo tuag allan ac mae piler triongli Arolwg Ordnans wedi’i godi arni. Yn y ddeunawfed ganrif a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg cafodd “esgyrn ac yrnau” a thair cistfaen gyfochrog eu darganfod yma.

Yng nghwmni staff eraill y Comisiwn Brenhinol, gan gynnwys Richard Suggett, ein hanesydd pensaernïol, bydd David Leighton yn cynnig ei arbenigedd hanesyddol ar hyd y ffordd ac yn rhannu’r cyfoeth o wybodaeth a gasglodd yn ystod y blynyddoedd lawer a dreuliodd fel cydlynydd prosiect llwyddiannus y Comisiwn ar uwchdiroedd Cymru. Mae’r daith yn argoeli bod yn brofiad difyr iawn i gerddwyr o bob oed ac yn gyfle prin i ddarganfod mwy am yr hanes sydd o’n cwmpas ymhob man!

Y man cyfarfod ar gyfer y daith yw maes parcio Canolfan Ymwelwyr Parc Cwm Darran: NGR SO11360345.

Bydd llawer o’r safleoedd a welir ar y daith yn cael sylw yn Archaeoleg Ucheldir Gwent/Archaeology of the Gwent Uplands gan Frank Olding, cyfrol ddwyieithog a gyhoeddir gan y Comisiwn Brenhinol. Caiff ei lansio yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn y Fenni ar Ddydd Iau, 4 Awst, yn y Babell Lle Hanes am 2pm.

Mae ychydig o leoedd ar y daith yn dal ar gael. I gael manylion pellach ac i gadw’ch lle cysylltwch â nicola.roberts@cbhc.gov.uk.
.
Golwg o Garreg Arysgrifedig Cefn Gelligaer o’r de-ddwyrain
NPRN: 305944, DS2015_143_001
Awyrlun yn dangos llwyfan tŷ canoloesol ar Gomin Gelligaer
NPRN: 15319, DD2015_009_132
Carn y Bugail: Maen capan
NPRN: 301283, DS2016_005_003


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!


Rhannu ar:
Twitter   •   Facebook   • Google+   • Linkedin
Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Wednesday, 6 April 2016

Latest News from the Skomer Island Project - The 2016 Fieldwork Season

Last week, the Skomer Island Project team returned to Skomer to undertake the latest phase of archaeological research on the Island. This year archaeologists Louise Barker and Toby Driver (RCAHMW), Bob Johnston (University of Sheffield) and Oliver Davis (Cardiff University) were delighted to be joined by geographer and environmental scientist Sarah Davies of Aberystwyth University.

Skomer Island, Pembrokeshire is famed for its wildlife and for the survival of its ancient field systems which are amongst the best preserved anywhere in Britain. (© Crown Copyright: RCAHMW, AP_2010_3294)
The aims of this year’s work were twofold; to excavate one of the Island’s main archaeological features, a prehistoric field boundary and the continuation of geophysical survey within the improved fields surrounding the old farm in the centre of the Island.

Despite Storm Katie cutting short our planned four days of fieldwork, we managed to achieve our goals in the two sunny and still days we had and were also lucky enough to witness the return of the puffins.


Archaeological fieldwork involves lots of kit. Getting onto Skomer is always an energetic start to the field season. (© Crown Copyright: RCAHMW)

The site of the excavation. (© Crown Copyright: RCAHMW)
The focus of our small evaluation trench was a substantial lynchet, part of the Northern Field Systems on the Island. A lynchet is a bank of earth that builds up on the downslope of a field ploughed over a period of time and the resulting earth or plough soil is important for helping us reconstruct the environmental history of the Island, identify what was being cultivated and possibly at what date. Therefore, the principal focus of the excavation was to recover samples of the soils within the lynchet which will now be carefully analysed over the coming months.
Excavation in progress. A large number of stones, the result of field clearance, were encountered. (© Crown Copyright: RCAHMW)

Preliminary results from the geophysical survey also look positive. Within the improved fields surrounding the farm in the centre of the Island, there is little evidence for surviving archaeology; however geophysics undertaken in 2012 did reveal sub-surface archaeological features and we wanted to see if this was the case elsewhere. This was indeed the case, and in the area surveyed directly to the west of the farm, the gradiometer detected a linear feature, perhaps a ditch cut by later cultivation ridges.
Geophysical survey in progress with some promising preliminary results (© Crown Copyright: RCAHMW)


As ever the Skomer Island Project team would like to thank the Wildlife Trust of South and West Wales and the Skomer Wardens for their continued support and help with our work on the Island.


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!


Rhannu ar:
Twitter   •   Facebook   • Google+   • Linkedin
Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

LinkWithin