Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Thursday, 12 June 2014

Swydd Wag: Ysgrifennydd (Prif Weithredwr)

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 25 Gorfennaf 2014
Cyflog: £ 57,550 - £68,150 (Band Gweithredol 1 Llywodraeth Cymru)
Lleoliad: Aberystwyth
Cytundeb: 37 awr yr wythnos – penodiad parhaol

Y Comisiwn Brenhinol, a noddir gan Lywodraeth Cymru ac sydd wedi’i leoli yn Aberystwyth, yw corff ymchwilio ac archif cenedlaethol amgylchedd hanesyddol Cymru. Ef sydd â’r rôl arweiniol o ran sicrhau y caiff treftadaeth archaeolegol, adeiledig ac arforol Cymru ei chofnodi’n awdurdodol, a bydd yn ceisio hyrwyddo deall a gwerthfawrogi’r dreftadaeth honno’n genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Rydym ni’n chwilio am rywun a fydd yn darparu arweinyddiaeth gref ar gyfer y Comisiwn Brenhinol. Gan weithredu fel Curadur Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru, bydd gan y sawl a benodir gyfrifoldeb cyffredinol dros ei ddatblygiad parhaus fel adnodd cenedlaethol o bwys ac un o dri chasgliad cenedlaethol Cymru. Bydd yr Ysgrifennydd yn adrodd i Gadeirydd a Chomisiynwyr y Comisiwn ac yn atebol i Lywodraeth Cymru a bydd yn gyfrifol am gyflawni amcanion y Comisiwn yn unol â’i Warant Frenhinol a chylch gwaith Llywodraeth Cymru. Gan weithio gyda sector yr amgylchedd hanesyddol a thu hwnt i hyrwyddo cydweithio a phartneriaeth, bydd disgwyl i’r Ysgrifennydd sicrhau bod y Comisiwn yn cwrdd â’i gyfrifoldebau dros yr amgylchedd hanesyddol, y Rhaglen Lywodraethu, a phobl Cymru yn y pen draw.

Rhaid i’r ymgeiswyr allu profi neu ddangos bod ganddynt brofiad sylweddol ar lefel uwch mewn sefydliad sy’n ymwneud â deall a/neu reoli’r amgylchedd hanesyddol. Rhaid iddynt allu dangos eu bod wedi rheoli rhaglenni’n llwyddiannus ac wedi cwblhau prosiectau mewn pryd ac o fewn y gyllideb. Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus allu dangos tystiolaeth o sgiliau rheoli busnes ardderchog ac o ymwybyddiaeth fasnachol, ynghyd â phrofiad o feithrin perthnasoedd penigamp ag amrywiaeth o bartneriaid. Rhaid darparu tystiolaeth hefyd o ddatblygu a chwblhau’n llwyddiannus gynlluniau wedi’u cyllido gan bartneriaid allanol. Byddai’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn fantais.

Gellir cael ffurflen gais a manylion pellach gan:-

Stephen Bailey John
Y Comisiwn Brenhinol
Plas Crug, Aberystwyth
SY23 1NJ

Ffôn: 01970 621230
Ffacs: 01970 621246
e-bost: stephen.bailey-john@cbhc.gov.uk

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Gwener 25 Gorfennaf 2014.

Mae’r Comisiwn Brenhinol yn gyflogwr cyfle cyfartal

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales


Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin